CẢM TẠ

             Gia Đình Chúng Tôi Chân Thành Cảm Tạ:
- Ban Chấp Hành và Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Việt Nam Georgia,
- Hội Thân Hữu Châu Đốc TB. Georgia
- Anh Trần Mãng, Hội Trưởng, đại diện Hội Cựu Cảnh Sát Quốc Gia Georgia,
- Chủ Nhiệm, Chủ bút, Đại diện các báo: Rạng Đông, GA Trẻ Magazing,
Việt Times, Sài Gòn Nhỏ, Niềm Tin, Hồn Nước.
Cùng toàn thể thân bằng quyến thuộc, bằng hữu, văn thi hữu đã đăng báo, đăng
tin trên các diễn đàn thơ văn, gởi thư đến nhà, gọi điện thoại, chia buồn và cầu
nguyện cho thân mẫu tôi:
          
    Bà TRỊNH THỊ THIỆT
    Đã thất lộc vào lúc 5:00 giờ chiều ngày 21-5-2010 tại Châu Đốc, VN
                                     
Hưởng thượng thọ 94 tuổi.
                     Gia Đình tang gia chúng tôi Thành Kính Cảm Tạ.
                                                  Đại diện gia đình:
                              Phan Ngọc Châu ( Song An Châu), USA
                                   và các Chị Em ở Châu Đốc, VN
                                                  
                                                                                                     *********
   Tòa Soạn: 678-770-1497
Chủ Trương:
Tạp Chí
Tiếng nói của người Việt còn thao thức với quê hương